Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Frissítve: 2024. február 20.

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A jelen adatvédelmi tájékoztató a Montessori Fejlesztőház Kft. által a 1237 Budapest, Hrivnák Pál utca 33. szám alatti helyszínen működtetett Montessori Fejlesztőház adatkezelési irányelveit tartalmazza.

I. Az adatvédelem során eljáró adatkezelő:
 • Cégnév: Montessori Fejlesztőház Kft.
 • Székhely: 1237 Budapest, Kiskócsag utca 10/A
 • Cégjegyzékszám: 01-09-419153
 • Adószám: 32342448-2-43
 • Elektronikus elérhetőség: juhasz.edit@montessorifejlesztohaz.hu
 • Telefonszám: +36-30-116-8783; +36-30-116-8796
Az adatvédelem során eljáró adatfeldolgozó:
II. Az adatvédelem során használt alapfogalmak
 1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 2. azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 3. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
 4. különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,
 5. egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 6. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
 7. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 8. közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval;
 9. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 10. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 11. közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítása útján valamely más harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása;
 12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 13. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 14. adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;
 15. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 16. adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
 17. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;
 18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;
 20. adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 21. profilalkotás: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;
 22. címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;
III. A személyes adatok – esetlegesen különleges adatok – védelmére vonatkozó követelmények, alapelvek
A Montessori Fejlesztőház Kft. személyes – esetlegesen különleges adatot – adatot kizárólag az általa kínált szolgáltatások igénybevétele céljából kezel, a szolgáltatás személyre szabott teljesítése érdekében. A Montessori Fejlesztőház Kft. csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az adatkezelés jogalapja a Montessori Fejlesztőház Kft. kötelezettségeinek teljesítése. Az adatkezelés során a Montessori Fejlesztőház Kft. biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adatot a Montessori Fejlesztőház Kft. akkor kezel, ha
 1. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,
 2. az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
 3. az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy
 4. a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.
A Montessori Fejlesztőház Kft. által kezelt személyes adatok köre:
 • Név
 • Születési hely és idő
 • Számlázási cím
 • Telefonszám
 • E-mail cím
Különleges adatot a Montessori Fejlesztőház Kft. akkor kezel, ha
 1. az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy
 2. a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos, vagy
 3. a bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy üldözése érdekében, vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli.
A Montessori Fejlesztőház Kft. által kezelt különleges adatok köre: A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges egészségügyi adat. Az adattovábbítás feltételei Az adattovábbítást megelőzően a Montessori Fejlesztőház Kft., illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megvizsgálja a továbbítandó személyes adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét. Nemzetközi adattovábbítására a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekben rögzített esetleges kötelezettségeken túlmenően nem kerül sor. Az EGT-államba, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés V. címének 4. és 5. fejezete szerint létrehozott ügynökségek, hivatalok és szervek részére irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés időtartama a szolgáltatás teljesítését követő általános elévülési szabályokhoz igazodva 5 év, számviteli bizonylat kiállítása esetén – a számviteli bizonylat tartalmát illetően pedig a számvitelről szóló 2000. élvi C. törvényben meghatározott 8 év. Az érintettet megillető jogosultságok Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában:
 1. tájékozódáshoz való jog: az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon,
 2. hozzáféréshez való jog: kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa,
 3. helyesbítéshez való jog: kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse,
 4. az adatkezelés korlátozásához való jog: kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza,
 5. törléshez való jog: kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje.
A Montessori Fejlesztőház Kft. az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket tesz.
IV. A Montessori Fejlesztőház Kft., mint és az adatfeldolgozó kötelezettségei, feladatai
A Montessori Fejlesztőház Kft., az adatkezelés jogszerűségének biztosítása érdekében az adatkezelés összes körülményéhez, így különösen céljához, valamint az érintettek alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető kockázatokhoz igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz, ideértve indokolt esetben az álnevesítés alkalmazását. Ezeket az intézkedéseket a Montessori Fejlesztőház Kft. rendszeresen felülvizsgálja és szükség esetén megfelelően módosítja. Adatfeldolgozóként kizárólag olyan személy vagy szervezet járhat el, aki vagy amely megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására. Ezen garanciákat az adatkezelés megkezdését megelőzően az adatfeldolgozó igazolja a Montessori Fejlesztőház Kft. számára. Az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót kizárólag abban az esetben vehet igénybe, ha azt jogszabály nem zárja ki, továbbá ha a Montessori Fejlesztőház Kft. ehhez előzetesen közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban eseti vagy általános felhatalmazást adott. Adatkezelői nyilvántartás: a Montessori Fejlesztőház Kft. a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet. Adatfeldolgozói nyilvántartás: az adatfeldolgozó az általa az egyes adatkezelők megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezeléseiről nyilvántartást vezet. Az adatkezelői és az adatfeldolgozói nyilvántartást írásban vagy elektronikus úton rögzített formában kell vezetni és azt – kérésére – a Hatóság rendelkezésére kell bocsátani.
V. Az adatvédelmi incidensek kezelése
A Montessori Fejlesztőház Kft. az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidens kapcsán rögzíti a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekben meghatározott adatokat, valamint az adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő hetvenkét órán belül bejelenti a Hatóságnak. Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére. Adatvédelmi tisztviselő alkalmazására nem kerül sor.
VI. Jogérvényesítési lehetőség
A Montessori Fejlesztőház Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatvédelem során az érintettek jogai megfelelően érvényesüljenek, jogellenes adatkezelésre ne kerüljön sor, az adatkezelés során esetlegesen észlelt hiányosságok haladéktalanul orvoslása kerüljenek. Amennyiben az érintett álláspontja szerint a Montessori Fejlesztőház Kft. nem tett eleget adatkezelése során a jogszabályi kötelezettségeknek, úgy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, melynek feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése. A Hatóság elérhetőségei:
 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • Telefonszám: +36 (1) 391-1400
 • Faxszám: +36 (1) 391-1410
 • Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • A honlap URL-je: http://www.naih.hu
A Hatóság eljárása során a lefolytatott vizsgálat lezárásakor tájékoztatja a bejelentőt, illetve az érintettet az őt megillető bírósági jogorvoslathoz való jog gyakorlásának lehetőségéről.
VII. Az adatvédelem során figyelembe vett jogszabályi rendelkezések
Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete – Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Üzenet küldése

Az alábbi űrlap kitöltésével lehetősége van a személyes oldalának ill. az Ön által tartott foglalkozás(ok) adatainak módosítására, pontosítására. Üzenetére 24 órán belül válaszolunk.

Üzenet elküldve

Üzenetét továbbítottuk az oldal kezelőjének.